UPSKILLING HR

Strona projektu: „UPSKILLING HR” realizowanego w ramach konkursu:
Akademia HR - oferta dla operatorów
Numer umowy o dofinansowanie: FERS.01.03-IP.09-0069/23

O PROJEKCIE

Puławskie Centrum Przedsiębiorczości w partnerstwie z firmą QS Zurich realizuje projekt finansowany z Funduszy Unii Europejskiej (UE) z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) pod tytułem “UPSKILLING HR”.

Projekt realizujemy, aby wspierać polskich pracowników, przedsiębiorstwa i przedsiębiorców w przystosowaniu się do zachodzących zmian.

Projekt realizujemy na terenie całej Polski w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 października 2026 roku.

Dla kogo jest ten projekt?

Ten projekt jest dla:
 • przedsiębiorców i ich pracowników (bez jednoosobowych działalności gospodarczych, które nie zatrudniają pracowników) specjalizujących się w dziale zarządzania zasobami ludzkimi
 • pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie pracownikami firmy oraz podejmowanie decyzji dotyczących zatrudnienia
 • menedżerów lub kandydatów na menedżerów
Projekt kierujemy do wyżej wymienionych osób, które chcą:
 • dostosować się do zmian zachodzących na rynku pracy
 • zwiększyć umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • rozwijać swoją firmę
 • podnieść kompetencje swoich pracowników
 • zwiększyć konkurencyjność swoich firm
 • zrealizować cele biznesowe
Zgodnie z Regulaminem Projektu:
 • Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców, spełniających następujące warunki:
  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;
  • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis;
  • nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania środków Unii Europejskiej na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcję wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne;
  • wypełnią autodiagnozę dostępną na stronie internetowej PARP w formie interaktywnego kwestionariusza.
 • Wsparciem w ramach Projektu mogą być objęci Pracownicy przedsiębiorcy mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców, przy czym Pracownicy przedsiębiorcy dużych przedsiębiorców nie mogą stanowić więcej niż 40% Pracowników przedsiębiorcy objętych wsparciem w Projekcie.
 • W ramach Projektu nie dopuszcza się udziału osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (jednoosobowych działalności gospodarczych) niezatrudniających Pracowników przedsiębiorcy.
 • W ramach Projektu wsparciem mogą zostać objęci:
  • zespoły HR,
  • Pracownicy przedsiębiorcy odpowiedzialni za politykę personalną przedsiębiorstwa lub za zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • menadżerowie lub kandydaci na menadżerów.
 • Operator może kwalifikować do udziału w Projekcie Przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu „Akademia Menadżera MŚP”, „Akademia Menadżera MŚP2” oraz „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji”.
 • Pracownik przedsiębiorcy delegowany do udziału w Projekcie będzie mógł wziąć udział w usługach rozwojowych tylko w ramach jednego projektu. Zobowiązanie to w formie oświadczenia powinno zostać złożone przez każdego Pracownika przedsiębiorcy w chwili składania dokumentów zgłoszeniowych. Operator zweryfikuje prawdziwość oświadczenia, zarówno na etapie rekrutacji do Projektu, jak i przed dokonaniem refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów udziału w usługach rozwojowych . W przypadku, gdy uczestnik weźmie udział w więcej niż jednym projekcie realizowanym w ramach konkursu, koszty jego wsparcia będą kwalifikowane wyłącznie w pierwszym projekcie, do którego przystąpił, tj. w którym podpisał oświadczenie z wcześniejszą datą.
 • Łącznie w Projekcie wsparciem zostanie objętych 650 uczestników Projektu z 200 przedsiębiorców, w tym:
  • 100 z mikro i małych przedsiębiorców;
  • 20 ze średnich przedsiębiorców,
  • 80 z dużych przedsiębiorców,
  • spełniających kryteria udziału w Projekcie.

Jaki jest zakres wsparcia w projekcie?

Przeprowadzimy:
 • ocenę diagnozy potrzeb firmy wykonanej przez przedsiębiorcę
 • udzielenie wsparcia w zakresie wybranych szkoleń i doradztwa

Zajmiemy się nadzorem nad wykonaniem usług rozwojowych (szkoleń i doradztwa), z których skorzystali pracownicy firmy.

Zapewnimy uczestnikom projektu możliwość wyboru usług rozwojowych zdalnie oraz stacjonarnie.

Zadbamy o:
 • wsparcie przedsiębiorców w wyborze pracowników, którzy będą uczestniczyć w projekcie
 • wsparcie przedsiębiorców w wyborze usług rozwojowych
 • wsparcie przedsiębiorców w korzystaniu z Bazy Usług Rozwojowych (BUR)
 • zapewnienie dostępności usług rozwojowych dla osób z niepełnosprawnościam

Efektem projektu będzie nabycie oraz rozwinięcie umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi przez pracowników firm, a tym samym rozwój przedsiębiorstw, w których pracują uczestnicy projektu. Rezultatem projektu będzie również dostosowanie się przedsiębiorców i pracowników do zmian zachodzących na rynku pracy, co wpłynie na osiągnięcie celów biznesowych.

Naszym celem jest zwiększenie umiejętności uczestników projektu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Chcemy również, aby polskie przedsiębiorstwa dostosowały się do zmian zachodzących na rynku pracy, a dzięki temu miały możliwość dalszego rozwoju.
Zapewnione przez nas wsparcie uwzględni potrzeby oraz możliwości uczestników projektu.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Link do panelu logowania do systemu znajduje się tutaj.
UWAGA: możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych w systemie jest tylko w trakcie trwania naboru

Ile trwa nabór?

Nabór dokumentów zgłoszeniowych prowadzony będzie w 21-dniowych rundach lub do wyczerpania 120% założonej alokacji na daną rundę.

Operator poinformuje na stronie internetowej www.upskillinghr.pl o dacie i godzinie zamknięcia danej rundy niezwłocznie po uzyskaniu informacji o osiągnięciu założonej liczby zgłoszeń.

W momencie kiedy liczba zgłoszeń w danym naborze wyniesie więcej niż 120% założonej alokacji system się blokuje i nie ma możliwości składania kolejnych dokumentów zgłoszeniowych do projektu.

Jakie są etapy naboru?

1. Wypełnienie przez przedsiębiorcę autodiagnozy, która będzie dostępna na stronie internetowej PARP w formie interaktywnego kwestionariusza;

Tutaj znajduje się link do interaktywnego kwestionariusza na stronie PARP.

2. Zgłoszenie się przedsiębiorcy do udziału w projekcie do wybranego Operatora za pośrednictwem prowadzonego przez niego systemu informatycznego;

3. Weryfikacja przez Operatora oświadczenia przedsiębiorcy, że uczestnik weźmie udział wyłącznie w jednym projekcie w ramach konkursu „Akademia HR”. Wzór oświadczenia zostanie przekazany Operatorowi przez PARP po podpisaniu umowy. Operator zweryfikuje prawdziwość ww. oświadczenia za pomocą dostępnego w BUR mechanizmu wyszukiwania danych na poziomie Administratora Regionalnego, zarówno na etapie rekrutacji do projektu, jak i przed dokonaniem refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów udziału w usługach rozwojowych. W sytuacji, gdy uczestnik weźmie udział w więcej niż jednym projekcie realizowanym w ramach konkursu, koszty jego wsparcia będą kwalifikowane wyłącznie w pierwszym projekcie, do którego przystąpił, tj. w którym podpisał oświadczenie z wcześniejszą datą;

4. Weryfikacja przez Operatora kwalifikowalności przedsiębiorcy na podstawie dokumentów zgłoszeniowych, przekazanych za pośrednictwem systemu informatycznego Operatora, w tym sprawdzenie oświadczenia, że przedsiębiorstwo nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania środków Unii Europejskiej na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcje wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne. Operator ma obowiązek weryfikacji oświadczenia z „listą sankcyjną”

Jakie dokumenty są potrzebne aby Operator dokonał kwalifikowalności przedsiębiorcy?

Dokumenty niezbędne do:
a) weryfikacji kwalifikowalności grupy docelowej, tj. czy przedsiębiorca jest mikro (bez osób samozatrudnionych), małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą oraz czy osoby przewidziane do objęcia wsparciem to pracownicy zdefiniowani w art. 3 ust. 3 ustawy o PARP, w szczególności:
– pracownicy lub menadżerowie lub kandydaci na menadżerów, odpowiedzialni za politykę personalną firmy,
– pracownicy lub menadżerowie lub kandydaci na menadżerów odpowiedzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi firmy;
b) udzielenia pomocy de minimis (odpowiedni formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis),
UWAGA: W ramach konkursu „Akademia HR” Operator może udzielać przedsiębiorcy wyłącznie pomocy de minimis.

Jakie dokumenty musi wypełnić przedsiębiorstwo, żeby się dostać do projektu?

Przedsiębiorstwo musi dołączyć w systemie informatycznym (aktywnym w czasie trwania naboru) następujące dokumenty:
Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji – Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy;
Załącznik nr 2a do Regulaminu Rekrutacji – Oświadczenie dotyczące spełniania kryteriów MŚP i powiązań;
Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji – Formularz zgłoszeniowy uczestnika (właściciela/pracownika);
Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis;
Autodiagnoza (plik PDF);

Jak wygląda podpisanie umowy na dofinansowanie?

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik numer 7 do Regulaminu Rekrutacji. Podpisanie umowy odbywa się po weryfikacji wszystkich ww. warunków.
Operator przesyła drogą elektroniczną w systemie umowę do podpisu, a Przedsiębiorstwo odsyła podpisaną umowę. Istnieje możliwość odesłania podpisanej umowy podpisem kwalifikowanym (przez system – zalecane) bądź pocztą tradycyjną na adres biura projektu.

Link do systemu rekrutacyjnego

Tu znajduje się link do systemu rekrutacyjnego.
UWAGA: możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych w systemie jest tylko w trakcie trwania naboru.
Pomiędzy naborami system służy do komunikacji między Operatorem, a Przedsiębiorcami biorącymi udział w Projekcie.

Realizacja

Rejestracja i korzystanie z BUR

Przedsiębiorca w celu przystąpienia do projektu (przed podpisaniem umowy) będzie zobowiązany zarejestrować się w BUR na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl (jeśli nie posiada aktywnego konta w BUR).
Dokładna informacja dotycząca rejestracji i korzystania z BUR znajduję się tutaj

Zasady udziału i zakończenia udziału w usługach

3.1 Przedsiębiorca
1) po zatwierdzeniu przez Operatora autodiagnozy, przedsiębiorca wybiera z BUR usługi, które w największym stopniu będą zaspokajać potrzeby rozwojowe firmy wynikające z autodiagnozy i deleguje pracowników do udziału w projekcie;
2) wybrane usługi muszą prowadzić do nabycia lub podniesienia kompetencji, o których mowa w OKHR i wynikać z dokonanej autodiagnozy. Przedsiębiorca lub wydelegowani pracownicy będą mogli wybierać tylko spośród tych usług, które w BUR zostały oznaczone z możliwością dofinansowania;
3) przedsiębiorca wraz z Operatorem ustalą ostateczny zakres wsparcia oraz czas potrzebny na realizację i rozliczenie umowy o udzielenie wsparcia (uwzględniając też czas potrzebny na rozliczenie projektu przez Operatora w PARP);
4) przedsiębiorca zobowiązany jest zapisywać się na usługi w BUR zgodnie z aktualnym regulaminem BUR, a następnie opłacać je z własnych środków;
5) po realizacji usługi rozwojowej, podmiot świadczący usługi w BUR wystawi fakturę/rachunek na przedsiębiorcę, a przedsiębiorca i jego pracownicy dokonają oceny usługi w systemie BUR zarówno z poziomu uczestnika, jak i podmiotu (przedsiębiorcy);
6) przedsiębiorca złoży Operatorowi dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia. Będą to dokumenty:
a) potwierdzające poniesienie kosztu (np. faktura),
b) potwierdzające dokonanie płatności za usługę (potwierdzenie przelewu),
c) oświadczenie składane przez przedsiębiorcę wraz z listą płac i potwierdzeniami zapłaty poszczególnych składników wynagrodzenia, pozwalające na identyfikację poszczególnych uczestników projektu oraz wysokości wkładu własnego w postaci kosztu wynagrodzenia każdego uczestnika (jeśli dotyczy),
d) potwierdzające ukończenie usługi rozwojowej (jeśli ukończenie usługi jest regulowane przepisami prawa, to dokument potwierdzający jej ukończenie powinien być wydany zgodnie z tymi przepisami), w tym zaświadczenie o ukończeniu udziału w usłudze oraz lista obecności lub logowania. Zgodnie z wymogami Regulaminu BUR - dostawca usług wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze zawierające co najmniej: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory związane z usługą nadane w systemie teleinformatycznym (ID usługi i ID wsparcia), dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się, do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług;
7) w przypadku, gdy przedsiębiorca wnosi wkład własny na usługę rozwojową w postaci opłaty, refundacja może wynosić maksymalnie 80% kosztów usługi netto/brutto – w zależności od wysokości budżetu projektu5. W przypadku, gdy przedsiębiorca wnosi wkład na usługę rozwojową w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników, refundacja może wynosić do 100% kosztów usługi. Dopuszcza się możliwość wnoszenia wkładu mieszanego na usługę rozwojową przez przedsiębiorcę (wkład w postaci opłaty oraz wkład w postaci kosztów wynagrodzeń). Zasady wnoszenia wkładu własnego zawarte są w podrozdziale 5.6 RWP;
8) w przypadku, gdy koszt usługi rozwojowej przekroczy kwotę wsparcia wynikającą z określonych maksymalnych stawek na osobogodzinę lub z treści umowy o udzielenie wsparcia, przedsiębiorca pokryje z własnych środków różnicę pomiędzy kwotą usługi rozwojowej a przysługującą mu kwotą refundacji.
3.2 Operator
1) Operator zweryfikuje czy autodiagnoza przedstawiona przez przedsiębiorstwo została przygotowana w oparciu o narzędzie opracowane na potrzeby konkursu oraz czy jest kompletna i spójna, przy czym:
a) weryfikacja autodiagnozy będzie prowadzona przez osoby zatrudnione przez Operatora;
b) w ramach procesu weryfikacji autodiagnozy Operator wesprze przedsiębiorcę (jeśli będzie taka potrzeba) w określeniu, którzy z pracowników i w jakim zakresie posiadają luki kompetencyjne wynikające z dokonanej autodiagnozy oraz w doborze odpowiedniego zakresu merytorycznego usług rozwojowych dostępnych w BUR, zgodnego z OKHR;
2) Operator przydzieli przedsiębiorcy biorącemu udział w projekcie numer ID wsparcia w celu umożliwienia samodzielnego wyboru z BUR usług rozwojowych odpowiadających na jego potrzeby kompetencyjne;
3) Operator zapewni przedsiębiorcy wsparcie techniczne przy poruszaniu się po BUR. Oznacza to m.in. pomoc w obsłudze BUR, przegląd dostępnej oferty, wyszukiwanie adekwatnych usług rozwojowych;
4) Operator zweryfikuje i zaakceptuje karty usług rozwojowych wybieranych przez przedsiębiorców z BUR 6. Weryfikacja będzie dotyczyć poprawności wypełnienia kart (w tym doświadczenia trenerów/doradców) oraz zgodności z zakresem OKHR (w szczególności ocenie podlegać będzie cel usługi, opis efektów uczenia się i sposób ich weryfikacji) z zastrzeżeniem pkt 5);
5) Przed akceptacją karty usługi rozwojowej, w celu zapobieżenia wystąpieniu podwójnego finansowania wsparcia realizowanego z Regionalnych Programów i FERS, Operator zweryfikuje czy przedsiębiorca lub delegowany przez niego pracownik, nie korzystał z realizowanych przez danego dostawcę usług o zbliżonym zakresie tematycznym do wskazanego w karcie przedłożonej do akceptacji. Weryfikacja wykonywana jest w oparciu o dostępny w BUR mechanizm wyszukiwania danych na poziomie Administratora Regionalnego.

Rozliczenie z beneficjentem (refundacja kosztów)

Operator dokonuje refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów udziału w usłudze rozwojowej po jej zakończeniu. W przypadku długich form edukacyjnych Operator będzie mógł ustalić z przedsiębiorcą refundowanie poniesionych kosztów w częściach. Refundacja powinna być poprzedzona weryfikacją poprawności dokumentów niezbędnych do jej dokonania. Przed wypłatą refundacji Operator zobowiązany jest do ponownej weryfikacji podwójnego finasowania, oraz sprawdzenia czy przedsiębiorca nie figuruje na listach sankcyjnych.

Zgodnie z Podrozdziałem 3.5 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027: podatek VAT w projekcie, którego łączny koszt jest mniejszy niż 5 mln EUR (włączając VAT), jest kwalifikowalny, podatek VAT w projekcie, którego łączny koszt wynosi co najmniej 5 mln EUR (włączając VAT), co do zasady jest niekwalifikowalny, jednak może być kwalifikowalny, gdy brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego. Wartość projektów przelicza na podstawie kursu Euro ze strony Kursy wymiany (InforEuro) (europa.eu), zgodnie z ppkt 5) ww. podrozdziału wytycznych.

Aktualności

Informacje o naborach

Pierwsza tura rekrutacji odbędzie się od 25 marca 2024 roku od godz. 9.00 i będzie trwać do 15 kwietnia 2024 roku do godz. 09.00.

W przypadku wpłynięcia zgłoszeń przekraczających 120% ilości osób przewidzianych do objęcia dofinansowaniem w danej turze rekrutacji generator automatycznie zostanie zamknięty, a rekrutacja zostanie zakończona.

UWAGA! Proces rekrutacyjny może się skończyć bardzo szybko. Przepraszamy, ale zainteresowanie udziałem w projekcie jest naprawdę duże.

Warunki udziału w 1 turze rekrutacji:

W 1 turze rekrutacji przewidziano objęciem dofinansowania 100 osób.


Warunki udziału przedsiębiorstwa w rekrutacji: - siedziba główna przedsiębiorstwa na terenie Polski
- status MMŚP lub dużego przedsiębiorstwa (oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa)
- możliwość otrzymania pomocy de minimis
- oddelegowanie maksymalnie 8 osób do udziału w projekcie:
w tym właścicieli/współwłaścicieli zarządzających lub osoby pełniące funkcję kierowniczą lub przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego
- brak przynależności do kategorii jednoosobowych działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników
- niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania środków UE na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcje wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne
- oświadczenie, że uczestnik (delegowana osoba) weźmie udział wyłącznie w jednym projekcie w ramach konkursu „Akademia HR” zaś przedsiębiorstwo, że nie wykaże tego samego kosztu w ramach różnych projektów/przedsięwzięć współfinansowanych ze środków krajowych lub wspólnotowych
- posiadanie autodiagnozy (uzupełniony formularz autodiagnozy)
Za spełnienie wszystkich powyższych warunków przedsiębiorstwo otrzymuje 100 punktów.

UWAGA!
W przypadku nie spełnienia jednego z powyższych warunków przedsiębiorstwo otrzymuje 0 punktów i jest wykluczone z postępowania.
Dodatkowe punkty przyznawane są za:
- status mikro lub małego przedsiębiorstwa + 10 punktów
- wśród oddelegowanych do projektu pracowników jest minimum jedna osoba z niepełnosprawnością (wymagane jest załączenie zaświadczenia o niepełnosprawności) +5p.
Do udziału w projekcie zakwalifikują się przedsiębiorcy, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów (minimum 100)
W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat nie korzystali ze środków publicznych na podnoszenie kwalifikacji kadr HR/menedżerskich w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Kryterium kolejności zgłoszeń stosuje się jeśli ww. kryteria nie przyniosły rozstrzygnięcia.
Przedsiębiorcy, którzy uzyskają minimalną liczbę punktów, ale nie zakwalifikują się do projektu zostaną wpisani na listy rezerwową, uruchamianą w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zakwalifikowanych uczestników w ramach danego naboru.

Odpowiedzi na pytania

Tutaj znajdą się odpowiedzi na pytania zadawane przez przedsiębiorców w trakcie realizacji projektu.

Kontakt

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
ul.Mościckiego 1
24-110 Puławy,

godziny otwarcia pn - pt 8:00 - 16:00

fpcp@fpcp.org.pl

tel. (81) 470 09 00,
tel. (81) 470 09 01
fax. (81) 470 09 30

Całkowita wartość projektu

9 998 978,00

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

8 360 978,00 zł

Biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek biura jest pozbawiony przeszkód architektonicznych. Biuro projektu znajduje się w miejscu łatwo dostępnym komunikacyjnie.

Puławskie Centrum Przedsiębiorczości w partnerstwie z firmą QS Zurich rozpoczęło realizację projektu konkurencyjnego “UPSKILLING HR” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON można przekazywać za pomocą:

 • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP) lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP)".
 • kontakt do osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniu KPON: Katarzyna Malesza-Dzido, k.dzido@fpcp.org.pl